TERMS & HOUSERULES

 • 18+

 • Zero drug tolerance

 • No own drinks

 • No weapons

 • No bags

 • Smoking inside is not allowed, please smoke in outside smoking area

 • Be yourself

 • No standing only dancing

 • Respect others & yourself

 • Respect the venue

When purchasing a ticket and entering the venue you agree to follow our houserules that can be found at the entrance.

ALGEMEEN

 

Deze voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Wij kunnen ten allen tijde beslissen om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID-AFGELASTING–OVERMACHT-PROGRAMMAWIJZIGINGEN


KOMPASSKLUB is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het toegangsticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van KOMPASSKLUB om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. KOMPASSKLUB is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners.

Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van KOMPASSKLUB, inclusief haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet KOMPASSKLUB integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen KOMPASSKLUB wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het event te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.
 

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van eender welk aangekocht KOMPASSKLUB ticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.

Door deze website te bezoeken, alsook een ticket te kopen gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra KOMPASSKLUB de overeenkomst heeft uitgevoerd. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, ERKENT U EN GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN.
  GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

   

 2. HOEWEL WE ALLE REDELIJKE INSPANNINGEN DOEN OM DE NAUWKEURIGHEID TE CONTROLEREN VAN ALLE INFORMATIE DIE WE OP DE WEBSITE PLAATSEN, GEVEN WE GEEN GARANTIE, DIRECT NOCH INDIRECT, OVER DE NAUWKEURIGHEID HIERVAN.
   

 3. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DEZE WEBSITE ALLEEN WORDT GEÏNTERPRETEERD EN BEOORDEELD VOLGENS DE BELGISCHE WET. GEBRUIKT U DEZE WEBSITE VANAF ANDERE LOCATIES, DAN MOET U ALLE GELDENDE LOKALE WETTEN NALEVEN. KOMPASSKLUB VERKLAART NIET DAT HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE GESCHIKT IS VOOR LOCATIES BUITEN BELGIE. ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, OOK MAAR NIET ALLEEN DE INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN DIENSTEN, GELDT UITSLUITEND VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE GELEVERD OF AANGEBODEN WORDEN IN BELGIE.
   

 4. U GAAT ERMEE AKKOORD VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK TE ZIJN (EN ONS TE VRIJWAREN) VOOR EVENTUELE CLAIMS, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE, VERLIEZEN, KOSTEN EN UITGAVEN, WAARONDER JURIDISCHE KOSTEN, DIE DOOR ONS GELEDEN WORDEN EN DIE VOORTKOMEN UIT EEN SCHENDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR U OF EVENTUELE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE WIJ OPLOPEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE (WAARONDER ZONDER BEPERKING, MET BETREKKING TOT INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS), OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR IEMAND ANDERS DIE DOOR MIDDEL VAN UW PC OF INTERNETACCOUNT TOEGANG KRIJGT TOT DE WEBSITE.
   

 5. Door deze website te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de website gebruikt op eigen risico en dat geen van de partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of ter beschikking stellen van deze website aansprakelijk zijn voor enige directe, incidentele, indirecte of te vergoeden schade of enige andere verliezen, kosten of uitgaven van welke aard ook (inclusief juridische kosten, expertisekosten of andere uitgaven) die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van of een bezoek aan deze website, of door het downloaden van materiaal, gegevens, teksten, afbeeldingen, filmpjes of geluidsfragmenten van deze website. Dit met inbegrip van maar niet beperkt tot zaken veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke ingrepen of nalatigheden, of een computersysteem, een telefoonlijn, hardware, software of slecht werkende programma’s, of andere fouten, storingen of vertragingen in de gegevensoverdracht door computers of netwerkverbindingen.
   

 6. Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, uitrusting en andere informatie op deze website gebaseerd zijn op recente informatie en KOMPASSKLUB alle redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat al het materiaal op deze website correct is, kunnen we geen nauwkeurigheid garanderen. KOMPASSKLUB geeft dan ook geen waarborgen en doet geen verklaringen over de nauwkeurigheid van het materiaal. Alle inhoudelijke informatie en materiaal op deze website worden ‘ALS DUSDANIG’ ter beschikking gesteld, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE OVER DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DE EIGENDOM EN NIET-INBREUK.
   

 7. Plaats op, stuur naar of verstuur van deze website geen pornografisch, obsceen, lasterlijk, bedreigend, onwettig of enig ander materiaal dat gedrag zou kunnen vertegenwoordigen of aanmoedigen dat beschouwd kan worden als een strafbaar feit, aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid, overmatig of onverantwoord alcoholverbruik bevordert of anderszins in strijd is met de wet of de regelgeving. Niettegenstaande KOMPASSKLUB of andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of ter beschikking stellen van deze website, de gegevensoverdracht, posts, discussies of chatsessies kan controleren, dragen KOMPASSKLUB en alle partijen betrokken bij het creëren, produceren of ter beschikking stellen van deze website geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen wegens eerroof, smaad, laster, obsceniteit, pornografie, godslastering of verkeerde voorstellingen.
   

 8. Door deze website te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle gegevens die of al het materiaal dat u stuurt naar of verstuurt van deze website of bezorgt aan KOMPASSKLUB, op welke wijze of om welke reden dan ook, niet als vertrouwelijk of als eigendom wordt behandeld. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle ideeën, concepten, technieken, procedures, methodes, systemen, ontwerpen, plannen, grafieken of andere materialen die u verzendt naar of van KOMPASSKLUB waar, wanneer en om welke reden dan ook gebruikt kunnen worden door KOMPASSKLUB.
   

 9. Door deze website te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat elke naam, elk logo, elk handelsmerk of elk dienstmerk op deze website eigendom is van of vergund is door KOMPASSKLUB en niet gebruikt mag worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. KOMPASSKLUB zal zijn intellectuele eigendomsrechten volgens de volledige reikwijdte van de wet afdwingen. Geluidsfragmenten, afbeeldingen, grafieken, teksten, filmpjes, gegevens, of foto’s van plaatsen of mensen zijn ofwel eigendom van KOMPASSKLUB of worden met toestemming gebruikt op deze website. U mag dit materiaal niet gebruiken, tenzij dat op de website specifiek vermeld staat. Elk ongeoorloofd gebruik van dit materiaal kan leiden tot boetes of schadevergoedingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot boetes en schadevergoedingen met betrekking tot de schending van handelsmerken, copyrights, privacy of reclamerechten.
   

 10. Hoewel deze website aan andere websites gekoppeld kan zijn, suggereert KOMPASSKLUB rechtstreeks noch onrechtstreeks zijn goedkeuring, sponsoring, bekrachtiging van of associatie met de gekoppelde website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Door deze website te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat KOMPASSKLUB niet alle websites die aan deze website zijn gekoppeld heeft geëvalueerd en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van pagina’s buiten deze website of van websites die gekoppeld zijn aan deze website. Doorklikken naar andere pagina’s buiten deze website of naar andere websites gebeurt op eigen risico.
   

 11. KOMPASSKLUB behoudt zich het recht voor om deze juridische informatie op elk moment en om welke reden dan ook te herzien en de informatie op deze website zonder aankondiging of verplichting te wijzigen. Door deze website te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u aan dergelijke herzieningen gebonden bent. We raden aan om deze webpagina met de algemene voorwaarden geregeld te raadplegen.
   

 12. KOMPASSKLUB IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE CLAIMS, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE, VERLIEZEN, KOSTEN EN UITGAVEN, WAARONDER JURIDISCHE KOSTEN, BIJ ANNULATIE VAN HET AANGEKONDIGD EVENEMENT OF BIJ WIJZIGINGEN  IN DE AANGEKONDIGDE LINE UP.

 

Kompassklub